Aktuálne Rozhovory 

S Jurajom Drobom o aktivitách v Bratislavskej župe

Za takmer rok od nástupu nového vedenia urobil Bratislavský samosprávny kraj viaceré opatrenia z tých, ktoré si župan Juraj Droba vytýčil vo svojom programovom vyhlásení. Župa rozbehla viaceré významné projekty, napríklad rekonštrukciu Seneckej synagógy, Bratislavského bábkového divadla či Malokarpatského osvetového strediska. Tri župné stredné školy dostanú vďaka 9 miliónom z eurofondov špičkové vybavenie a zmodernizované priestory pre praktické vyučovanie. Župa sa pustila aj do rekonštrukcie budov škôl a Domovov sociálnych služieb, niekde je to len omietka či výmena parkiet, inde zateplenie, oprava strechy, výmena okien. Jednoducho, chceme do nich vliať novú energiu.

Prvýkrát v histórii bratislavskej župy bol spustený aj projekt Participatívneho rozpočtu, určený na pomoc pre menšie komunitné projekty. O rozdelení 250-tisíc eur rozhodli svojim hlasovaním na internete obyvatelia kraja. Vďaka tomu sa v súčasnosti aj s podporou kraja realizuje vyše 70 projektov.

Župa sa intenzívne zamerala aj na dopravu. Postupnými krokmi robí všetko pre to, aby sa doprava stala lepšou, fungujúcou a príjemnejšou. Pripravila optimalizáciu prímestskej autobusovej dopravy a v polovici augusta tak vstúpili do platnosti nové integrované cestovné poriadky autobusov, ktoré v maximálnej miere nadväzujú na železničnú dopravu, zvýšil sa počet spojov v regióne v pracovné dni aj cez víkend, predĺžila sa prevádzka vo večerných hodinách a spoje sú pravidelne rozložené počas dňa s ľahko zapamätateľnými odchodmi.

BSK intenzívne rekonštruuje a opravuje cesty. Aktuálne je to revitalizácia trasy Rohožník-Malacky, vybudovanie novej okružnej križovatky Nová Dedinka a vďaka finančným prostriedkom od Ministerstva dopravy a výstavby SR sme sa pustili aj do rekonštrukcie cesty Pezinok – Senec.

Opravujeme mosty, budujeme cyklotrasy (zrekonštruovali sme 400 metrov asfaltky pre cyklistov v Gajaroch, rozbehnutá je výstavba cyklotrasy medzi Vajnormi a Ivankou pri Dunaji), v úzkej spolupráci s Ministerstva dopravy a výstavby SR koordinujeme budovanie záchytných parkovísk. Aktuálne sú už schválené projekty na nové terminály a záchytné parkoviská vo Svätom Jure, Šenkviciach, Bernolákove a Malackách a pripravujeme projekty v Plaveckom Štvrtku, Veľkom Bieli a Báhoni. A pribudnú aj nové záchytné parkoviská v Pezinku, Ivanke pri Dunaji, Nových Košariskách a Zohore.

Medzi prioritné oblasti župy patrí aj sociálna oblasť, kde BSK robí všetko pre to, aby sa podmienky v tejto oblasti zlepšovali. A to aj nielen po finančnej stránke. Už v decembri 2017 odmenila župa zamestnancov zariadení sociálnych služieb a každému prilepšila o 100 eur v rámci mimoriadnych odmien. V roku 2018 odmeny v DSS zdvojnásobila. Za prvý polrok poskytol Bratislavský samosprávny kraj polročné odmeny zamestnancom štrnástich zariadení sociálnych služieb v priemernej výške 445 EUR v hrubom na zamestnanca.

Maximálne úsilie venuje BSK aj oblasti školstva a zlepšeniu kvality výučby na školách. V I. polroku sme pre učiteľov vyčlenili 400-tisíc eur na preplácanie mimovyučovacej činnosti, ako sú krúžky, súťaže či exkurzie žiakov, ale aj spolupráce so zamestnávateľmi alebo modernizovanie vyučovania. Vďaka týmto aktivitám BSK za posledné 3 mesiace minulého školského roka preplatil viac ako 28-tisíc hodín mimovyučovacej činnosti učiteľov a priniesli na školy 14 nových odborov. Na poslednom zasadnutí Zastupiteľstva BSK schválili poslanci vyčlenenie ďalšieho milióna eur na zvýšenie ohodnotenia učiteľov a skvalitnenie výučby. Použité budú na preplácanie mimovyučovacej činnosti učiteľov, na príplatky pre začínajúcich učiteľov vo výške €100/mesačne, ktoré rovnako dostanú aj skúsení učitelia školiaci nastupujúcich učiteľov, ďalej na navýšenie odchodného pre zaslúžilých učiteľov, ktorí odchádzajú do dôchodku, aby im za každých 10 odpracovaných rokov v školstve bolo priznané odchodné vo výške 1 platu a na koncoročné odmeny vo výške €100 pre každého zamestnanca školy. Týmito krokmi chce župa motivovať učiteľov, aby sa intenzívne venovali žiakom a škole aj mimo vyučovania. Vďaka tomu školy rozšírili ponuku krúžkov pre žiakov, aktívnejšie zapájali študentov do súťaží či medzinárodných stáží či lepšie spolupracovali zo zamestnávateľmi.

Župa chce aj prilákať nových učiteľov do škôl nástupným príplatkom za adaptačné vzdelávanie, vytvoriť podmienky na generačnú obmenu v pedagogických zborov a aspoň symbolicky sa poďakovať každému zamestnancovi v župných školách, tak učiteľom ako aj nepedagogickým pracovníkom, za ich úsilie a nasadenie.

BSK spustil od marca aj nový web strednapremna.sk<https://strednapremna.sk>, určený pre ôsmakov a deviatakov, ktorí sa rozhodujú, kam ďalej na strednú. Nájdu na ňom prehľadný zoznam všetkých 54 stredných škôl aj s ponúkanými odbormi, ktorých zriaďovateľom je bratislavská župa. Je dôležité, aby sa žiaci zaujímali o to, aký bude ich budúci profil, aby sa im ľahšie hľadala práca a aby ich profesia aj bavila. Aby im župa uľahčila výber, pripravila aj prehľadnú brožúru o všetkých našich školách. Tá bude rozdaná 4 300 deviatakom ako aj výchovným poradcom na základných školách v kraji.

Aj keď všetky opatrenia sú postupné a financie župy obmedzené, tak jednoducho platí, že keď sa chce, tak sa dá.

Pripravila  Mgr. Lucia Forman, hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja

 

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články