Kontakt

Ešte stále dobre vyzeráme, aktívne sa hýbeme, zdravo sa stravujeme, veľa čítame, máme už však istý názor, nadhľad, veľa skúseností. Všetko to chceme odovzdať našim dcéram, synom i vnukom. Na druhej strane chceme s nimi držať krok a nechceme byť mimo spoločnosti. Preto v našom magazíne prinášame  články, rozhovory, reportáže, ktoré čitateľom pomôžu rozumieť našim deťom a vnúčatám, pochopiť ich svet. Kolobeh života je taký, že vždy si starší myslia, že dobré je len to, čo robili oni  za svojich mladých čias. Ale to nemusí byť pravda. Chceme zachytiť a sprostredkovať silné ľudské príbehy dnešnej doby, ukázať, že koncom jednej, hoci podstatnej  životnej etapy, sa ešte život nekončí! Na druhej strane  nás zaujíma aj každodenný, obyčajný život zrelej generácie, radosti i starosti, zdravie i choroby, ako zrelí ľudia trávia voľný čas, čo ich baví, čo rozladí. Nesmú chýbať dobré recepty, rady i skúsenosti…Skrátka ide nám o každodenný život zrelej generácie, ktorá potrebuje svoj mediálny priestor.

superbabky@superbabky.sk

CENNÍK INZERCIE SUPERBABKY

Rozmer banerov(px)                            Umiestnenie                                                   Cena

300 x 200                                                      pravý blok                                                            760 Eur

300 x 250                                                      pravý/ľavý Blok                                                   840 Eur

300 x 300                                                      pravý blok                                                            890 Eur

300 x 600                                                      pravý blok                                                          1 780 Eur

970 x 90                                                        v hlavičke/pod stredným blokom                     900 Eur

PR články podľa požiadaviek                     v bloku s článkami                                              250 Eur

Rozhovory s osobnosťami                         v bloku s článkami                                                500 Eur

Autorský článok                                           v bloku s článkami                                                500 Eur

Na základe požiadaviek klienta ponúkame aj prezentáciu na mieru.

Ceny sú za uverejnenie počas 14 dní.

 

Podmienky spracúvania osobných údajov

Radi by sme Vás informovali. že od 25.mája 2018 začalo aj na Slovensku platiť Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General Data Protection Regulation -GDPR).

 

Podmienky spracúvania osobných údajov

Zásady spracovania a uschovania osobných údajov

 1. Základné ustanovenia 
 2. Spoločnosť  spracúva osobné údaje podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (General Data Protection Regulation, ďalej len GDPR).
 3. Dotknutou osobou, ktorej sa poskytuje ochrana je fyzická osoba bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom. Táto ochrana sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov právnických osôb, najmä podnikov založených ako právnické osoby vrátane názvu, formy a kontaktných údajov právnickej osoby.
 4. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, bydlisko, adresa doručenia, telefón a e-mail.
 5. Zdroje osobných údajov a zákonný dôvod ich spracovania:
 6. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje súťažiacich, ktoré mu poskytnutú súťažiaci pri zaradení sa do vyhlásenej súťaže za nasledovným účelom:
 7. a) za účelom priameho marketingu, najmä vo forme súťaže vyhlásenej prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – na základe výslovného súhlasu súťažiaceho pri zaradení sa do vyhlásenej súťaže

Na tento účel budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje:

– meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo

 1. b) za účelom plnenia našich zákonných povinností vo vzťahu k orgánom verejnej moci podľa čl. 6 ods. 1 písm. GDPR.

Na tento účel budeme spracovávať predovšetkým nasledujúce osobné údaje

– meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo

 

III. Doba uchovávania údajov 

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

po dobu, kým pretrváva súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely vyhlásenej súťaže, najdlhšie však 6 mesiacov, alebo do doby výslovného odvolania súhlasu na spracovanie osobných údajov

 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 


 1. Vaše práva v súvislosti so spracovaním a uschovaním osobných údajov
 2. Za podmienok stanovených v nariadení GDPR máte:
 3. a) právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, o právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR. o právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 4. b) právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a o právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 5. c) právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. II odseku. I. týchto podmienok.
 6. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov 
 8. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 9. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
 10. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VII. Záverečné ustanovenia 

 1. Zaradením sa do súťaže potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018